Czy będę opłacał podatki z tytułu sprzedaży miodu rozlanego w słoiki z własnej pasieki. Miód chce sprzedawać mój siostrzeniec na bazarze bez wynagrodzenia.


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

Sygnatura: PD/415-7/2004

Hasła tematyczne: działalność rolnicza, sprzedaż produktów rolnych, działy specjalne produkcji rolnej

Kategoria:

Zgodnie z przepisem art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemne zapytanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 29.01.2004 roku wniósł Pan zapytanie na jakich zasadach można sprzedawać miód z własnej pasieki składającej się z 62 uli i czy z tego tytułu należy odprowadzać podatek.

Z przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) wynika, iż ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie zaś z art. 2 ust. 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym – działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej ustawy – nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Jak wynika z "tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego" stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy prowadzenie pasiek poniżej 80 rodzin nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej.

Zatem przychody uzyskane przez Pana ze sprzedaży produktów miodu pochodzącego z własnego gospodarstwa rolnego – prowadzonej pasieki w ilości 62 rodzin – są przychodami z działalności rolniczej w rozumieniu powołanej ustawy tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych .

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 , poz.50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez:- rolników ryczałtowych , którzy zrezygnowali ze zwolnienia,- podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez rolnika ryczałtowego zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 16 w/w ustawy o VAT rozumie się podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Wobec powyższego sprzedaż miodu pochodzącego z własnej pasieki również jest zwolniona od PTU

Tym samym należy stwierdzić, że od przychodu uzyskanego ze sprzedaży miodu nie będzie Pan opłacał podatku dochodowego oraz od towarów i usług . Zatem stanowisko Pana wyrażone w piśmie jest prawidłowe i znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym stanie prawnym.