Czy usługi gimnastyki korekcyjnej świadczone przez osobę posiadającą tytuł technika fizjoterapii podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: III-2-443-4/04/MK

Hasła tematyczne: stawki podatku, usługi medyczne, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), usługi paramedyczne, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 06.02.2004 r.

W związku z treścią pkt 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.03.1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględenieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zakresie usług (Dz. U. Nr 44, poz. 231), zmiana nomenklatury nie powoduje zmian wysokości opodatkowania po dniu 31.03.1995 r. Oznacza to, iż organy podatkowe przy określaniu, czy dana usługa jest zwolniona od podatku zobowiązane są posługiwać się typologią i nazewnictwem określonym w Klasyfikacji Usług.

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dokonanej ustawą z dnia 04.12.2002 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadzono od 01.01.2003 r. dla potrzeb podatku od towarów i usług – Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). W art. 6 nowelizacji ustawodawca zastrzegł, iż w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budiowlanych (PKWiU, KOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wykonuje Pani usługi gimnastyki korekcyjnej sklasyfikowane w PKWiU 85.14.13.00-00 "Usługi fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi". Wyżej wymieniona grupa statystyczna odpowiada KU 85 (usługi w zakresie ochrony zdrowia) oraz KU 89 (inne usługi osobno nie wymienione). Do usług "w zakresie ochrony zdrowia" grupowanych w podbranży 85101 zaliczamy usługi m. in. gimnastyki korekcyjnej (jeśli są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia medyczne), natomiast do "innych usług osobno nie wymienionych", zgrupowanych w podbranży 89901 zaliczamy usługi m. in. gimnastyki korekcyjnej (jeśli są wykonywane przez osoby, które nie posiadają uprawnień medycznych).

Na dzień 31.12.2002 r. wykonywane przez Panią usługi były objęte zwolnieniem jako wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy (pozycja 24). W związku z tym usługi gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia medyczne podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Jednocześnie zastrzega się, że wskazane stawki podatku są właściwe pod warunkiem, że podana przez Panią klastyfikacja jest prawidłowa w odniesieniu do czynności będących przedmiotem zapytania.