Czy Spółka ma prawo skorzystania z ulgi z tytułu zakupu trzech kas fiskalnych, w sytuacji gdy z dniem 23.12.2003r. planowała rozpocząć ewidencję obrotów przy użyciu dwóch kas fiskalnych, natomiast 24.12.2003r. na trzeciej kasie? Dwie kasy zosta


Autor: Urząd Skarbowy w Siedlcach

Sygnatura: US-26-PP-443/62/04

Hasła tematyczne: odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, ulga, wydatki na zakup kasy rejestrującej, odliczenia od podatku

Kategoria:

Na mocy art. 29 ust 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnicy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 2500 zł.

Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

Podatnik rozpoczynający ewidencje przy zastosowaniu kas fiskalnych nie musi od razu instalować wszystkich kas w każdym z punktów sprzedaży, może to robić sukcesywnie, czyli co miesiąc co najmniej 1/5 liczby kas zgłoszonych przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

Podatnik może również rozpocząć ewidencję obrotów przy użyciu kas fiskalnych przed obowiązującym go terminem, zachowując jednocześnie prawa przysługujące podatnikom, którzy zaczynają ewidencjonowanie w terminach obowiązujących.

Odnosząc się do ww. sytuacji należy stwierdzić, że w świetle powyższych przepisów, Spółka ma prawo do skorzystania z ulgi przewidzianej art. 29 ust. 2b ustawy na zakup trzech kas fiskalnych. Rozpoczynając ewidencjonowanie obrotu za pośrednictwem trzech kas, przed obowiązującym ją terminem Spółka zachowała warunki przewidziane dla podatników, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotów w obowiązujących terminach. Odliczenie ulgi na zakup kas może być dokonane poprzez deklarację podatkową VAT-7 w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie obrotów lub za miesiące następujące po tym miesiącu.