Prowadzę działalność gospodarczą przy zatrudnieniu pracowników. Na podstawie przepisów rozporządzenia z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) w par. 112 jestem zobowiąza


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

Sygnatura: PD/415-9/2004

Hasła tematyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy, pracownik, napoje

Kategoria:

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na żądanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 09.02.2004 r. wniósł Pan zapytanie w sprawie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia Pan pracowników i kierując się przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kupuje i przeznacza do spożycia przez pracowników na terenie zakładu pracy herbatę, kawę i soki.

Pana zdaniem, wydatki te zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ, należą one do obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i jednocześnie stanowią one koszty uzyskania przychodów. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających zprzepisów o bezpieczeństwie i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra. Rozporządzenie z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) par. 112 stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczególne zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

Z informacji złożonej wynika, że pracownicy w Pana przedsiębiorstwie nie pracują w warunkach szczególnie uciążliwych. Zacytowany przepis mówi o tym, że w przypadku zatrudniania pracowników w warunkach nie zaliczanych do szczególnie uciążliwych pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Jednak ilość rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Zatem zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym obejmuje wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów jednak rodzaj tych napojów musi znajdować uzasadnienie w potrzebach fizjologicznych zatrudnionych pracowników i warunkach wykonywanej przez nich pracy. Oznacza to, że nie wszystkie wydatki związane z przekazywaniem przez pracodawcę napojów pracownikom korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Pana przedstawione w piśmie znajduje uzasadnienie tylko w przypadku gdy spełnione są uwarunkowania wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.