1. Czy darowizna dokonana na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej będącego jednostką budżetową lub zakładem budżetowym, stanowi darowiznę przekazaną na rzecz organizacji i cele


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: II-2/423/19/AT/22/04

Hasła tematyczne: cel darowizny, zakład opieki zdrowotnej, pomoc społeczna, odliczenie od dochodu, darowizna, organizacje

Kategoria:

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie odliczeń od dochodu z tytułu darowizn Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), informuje:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2004r. zamierza przekazać darowizny na rzecz:

  1. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  2. publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  3. domów pomocy społecznej.

Zdaniem Spółki darowizny przekazane na rzecz podmiotów wymienionych w poz. 1 i 2 nie będą podlegały odliczeniu od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast darowizny przekazane na rzecz domów pomocy społecznej podlegają odliczeniu od dochodu, stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004r. stanowią, iż podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowaw art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Możliwość odliczenia od dochodu darowizn uzależniona jest więc od rodzaju organizacji, na rzecz której przekazywana jest darowizna i od celu przekazania darowizny, który musi się mieścić w zakresie sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 cyt. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. stanowi, że organizacjami, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego są organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub nieposiadające osobowości prawnej utworzonena podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Działalność ta może być również prowadzona przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienia sferę zadań publicznych, w tym m.in. w zakresie:

  • pomocy społecznej,
  • ochrony i promocji zdrowia.

Zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak i publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie odpowiadają kryteriom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdyż są to jednostki zaliczane do sfery finansów publicznych, utworzone i działające na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, co Spółka słusznie wywodzi w swoim wniosku.

Niespełnienie tego warunku oznacza, że darowizny przekazane na rzecz tych jednostek nie będą podlegały odliczeniu od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Analiza przepisów dotyczących podstawy działania domów pomocy społecznej, tj. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 ze zm.) wskazuje,że podmioty te realizują zadania, mieszczące się w katalogu zadań publicznych wymienionychw art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeżeli domy te są prowadzone przez organizacje pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., spełniające zarazem kryteria określone w art. 20 tej ustawyto darowizna przekazana po 1 stycznia 2004r. na rzecz domu pomocy społecznej, prowadzonego wg reguł określonych powyżej, podlega odliczeniu od dochodu, stosownie do przepisówart. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi potwierdza słuszność zajętego przez Spółkę stanowiska.