Czy koszty wykonywanych analiz, koszty usług doradczych, konsultacyjnych, i inne koszty związane z programem restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji dotyczące tworzenia grupy L-6 stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich fakty


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PD.423/03/04

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, potrącalność kosztów, ciężar dowodu, związek przyczynowo-skutkowy, usługi konsultingowe, związek z przychodem

Kategoria:

W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformułowanie powołanego przepisu sprawia, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, poniesione w celu uzyskania przychodów i nie wyłączone z art. 16 ustawy. Każdy więc wydatek spełniający powyższą definicję podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskanymi przychodami, oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy. Jak wynika z powyższego, dla określenia konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu podatnik obowiązany jest wykazać związek tego wydatku z uzyskanym przychodem bądź prowadzoną działalnością nakierowaną na uzyskanie przychodu. Jest to zgodne z zasadą, że ciężar udowodnienia spoczywa na osobie, która z określonych faktów wywodzi skutki prawne.

Ponoszenie przez spółkę kosztów wykonywania analiz, usług doradczych, konsultacyjnych i innych kosztów, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że ich ponoszenie jest związane z tworzeniem grupy L-6 – w ramach realizacji Rządowego programu restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji i wynika z postanowień w nim zawartych.

Ponadto, jeżeli ponoszone koszty faktycznie zapewniają wdrożenie na bieżąco wypracowanych rozwiązań w celu poprawy jakości zarządzania a przez to pośrednio wpływają na zwiększenie wyników finansowych, to stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy stanowią koszty uzyskania przychodów.

W przypadku gdyby ponoszone koszty na wykonywanie analiz dotyczyły lat przyszłych to należałoby je zakwalifikować jako koszty dotyczące przyszłych okresów i rozliczać w czasie.

Reasumując, jeżeli opisane przez spółkę wydatki są nierozerwalnie związane z bieżącą działalnością spółki i nie można ich przyporządkować do kosztów przyszłych okresów, to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia.