Czy można odliczyć VAT od zakupów (tj. zakup części zamiennych, oleju, naprawy), związanych z eksploatacją samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Sygnatura: III/1/443/7/RG/03

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia, samochód osobowy, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, środek trwały, remonty, odliczenia, samochód, odliczenia od podatku, odliczenie podatku od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, remont środków trwa

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. (data wpływu do tutejszego Organu 20 stycznia 2004 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia części zamiennych, oleju (bez paliwa), naprawy samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie uprzejmie informuje, co następuje:

Ogólną zasadą w podatku VAT jest prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pozostających w bezpośrednim związku ze sprzedażą opodatkowaną w świetle zapisu art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Zgodnie jednak z postanowieniem art. 25 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Podatnik używający dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały firmy może zaliczyć wydatki związane z jego eksploatacją do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie mieszczą się one w katalogu z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki poniesione winny być odpowiednio udokumentowane i mieć związek z osiąganymi przychodami.

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Przy spełnieniu wymogów określonych cytowanymi powyżej przepisami prawa podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu części składowych wykorzystywanych do napraw, remontów samochodów osobowych stanowiących majątek firmy.

Prawo to przysługuje również w stosunku do materiałów eksploatacyjnych (poza paliwami), tj. olejów silnikowych, płynów itp. oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacją samochodu osobowego.