Czy w przypadku, gdy sprzedałam przed upływem pięciu lat od jego nabycia jedno posiadane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w jednej spółdzielni mieszkaniowej, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży wydatkowałam na nabycie in


Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu

Sygnatura: PO-V-415/5/04

Hasła tematyczne: źródła przychodu, zwolnienia podatkowe, nabycie praw majątkowych, uzyskanie przychodów, zbycie praw majątkowych, sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia osiągniętego przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam: Według unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodu, jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jego nabycie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b) w/w ustawy o podatku dochodowym zwolnione są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w całości, jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części. Z przedłożonego aktu notarialnego wynika, że w dniu 29.01.2004 r. dokonała Pani sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za kwotę 53.000,00 zł, które nabyła 28.01.2004 r. tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W dniu 29.09.2003 roku zawarła Pani umowę o budowę spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Ś" oraz w dniu 03.02.2004 r. dokonała Pani wpłaty kwoty 24.808,00 zł na konto w/w Sp-ni tytułem budowy lokatorskiego lokalu mieszkalnego. Z powyższego wynika, że sprzedaż prawa majątkowego nastąpiła w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z § 2 w/w umowy po wybudowaniu lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się ustanowić na rzecz Uczestnika Inwestycji spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu z możliwością przekształcenia tego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia odrębnej własności. Uwzględniając powyższe przedmiotowy przychód uzyskany ze sprzedaży, będzie zwolniony w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.