W związku z licznymi zajęciami komorniczymi obejmującymi wynagrodzenie brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także odsetkami, dokonywanymi z konta naszego zakładu na rzecz pracowników,


Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu

Sygnatura: PO.V.415-6/2004

Hasła tematyczne: zajęcie egzekucyjne, egzekucja świadczeń pieniężnych, wypłata, zaliczka na podatek, obowiązek płatnika, wynagrodzenie za pracę, egzekucja sądowa

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) stwierdzam , co następuje:

W powyższej kwestii, na gruncie podatku dochodowego zastosowanie znajduje art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm). Wynika z niego, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zwane zakładami pracy), które są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Przepisy powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 32 i art. 38 regulują obowiązki zakładu pracy jako płatnika podatku dochodowego. Zgodnie z tymi przepisami, w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie występują okoliczności, które nakładałyby na zakład pracy obowiązek poboru zaliczki na podatek. Wprawdzie wypłacane należności są wynagrodzeniami za pracę, stanowią przychód ze stosunku pracy, ale zostały wypłacone wskutek egzekucji na rzecz pracownika z rachunku bankowego zakładu pracy i na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki płatnika, bowiem nie dokonuje on wypłaty tych środków.
Oznacza to, że zakład pracy nie ma możliwości poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy wraz z deklaracją PIT-4.
Na podstawie powyższego organ podatkowy stwierdza, aby zakład pracy spełniał funkcję płatnika dla celów podatkowych, wymagane jest wypłacanie przez ten zakład należności przychodu ze stosunku pracy (lub stosunku pokrewnego).
Niespełnienie tej czynności wyklucza, uznanie zakładu pracy za płatnika zaliczek na podatek dochodowy od tych należności. W przedstawionej sytuacji pracodawca nie ma możliwości obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od przychodów, których wypłaty nie dokonał, tym bardziej, że pobrane przez komornika kwoty dotyczą również osób, z którymi stosunek pracy został już rozwiązany.
W kwestii składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od zasądzonych wynagrodzeń brutto (oprócz odsetek) w zapytaniu wskazano, że osoby zatrudnione mają dokonywane potrącenia w/w składek z bieżących list płac, natomiast osoby, z którymi stosunek pracy został już rozwiązany dokonują wpłat w/w składek w kasie zakładu pracy.
Zdaniem organu podatkowego, obowiązujace przepisy podatkowe nie nakładają na zakład pracy obowiązku wystawiania informacji PIT-11 w przypadku przekazania (wypłaty) wynagrodzenia, które dokonał komornik po wcześniejszej jego egzekucji z rachunku bankowego pracodawcy.
Dla osób które zwróciły składki ZUS do zakładu pracy, w celach rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym należy wydać pismo informujące o dacie i wysokości dokonanych wpłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zasądzonych wypłat wynagrodzeń.

Mając powyższe na uwadze pracownik ma obowiązek samodzielnie rozliczyć otrzymane przychody w zeznaniu rocznym. Jeżeli zakład pracy ma inne watpliwości co do kwestii składek ZUS wskazane jest w tej kwestii zwrócić się z zapytaniem do właściwego sobie oddziału ZUS.