Czy zgodnie z art. 16 pkt. 26a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie mogła odpisać w koszty podatkowe kwotę należności netto wynikających z faktur sprzedaży (Spółka wykonała usługi dla podmiotu, wobec którego prowadzon


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

Sygnatura: US38/DP/423/1/BJ/2003

Hasła tematyczne: upadłość, odpisy

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (wpływ 12.12.2003 r.) skierowane w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 26a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących z tym, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności określone w ustawie o rachunkowości, które były uprzednio zaliczone na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt. 1, tj. w szczególności jeżeli została ogłoszona upadłość dłużnika potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę została ogłoszona upadłość dłużnika czyli został spełniony warunek dotyczący zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisu aktualizującego należność od dłużnika.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179) powyższy przepis, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.

W świetle powyższego jeżeli Spółka dokonała odpisów aktualizujących od części należności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych, a której nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1 – będzie mogła zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów począwszy od 01.01.2003 r.