– dotyczy sprzedaży garażu przed upływem 5 lat od dnia nabycia


Autor: Urząd Skarbowy w Elblągu

Sygnatura: PD3/415/20/04

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, garaż

Kategoria:

Pismem z dnia 06 lutego 2004 r. Podatnicy zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonanej w 2002 r. sprzedaży garażu.

Opisując stan faktyczny Podatnicy poinformowali, że w dniu 15 maja 2001 r. zakupili garaż o pow. 18m2 za kwotę 3.975,00 zł. na licytacji nieruchomości zorganizowanej w Sądzie Rejonowym w O. przez Komornika Sądowego Rewiru II tegoż Sądu a następnie sprzedali w dniu 18 lutego 2002 r. za cenę 4.000 zł. zgodnie z aktem notarialnym Nr Rep. A …/2002. W załączeniu Podatnicy przedłożyli dowód zakupu garażu za kwotę 3.975,00 zł. w Sądzie Rejonowym w O.
W związku z w/w opisanym stanem faktycznym Podatnicy zwrócili się z zapytaniem, czy:

  • na podatnikach spoczywa obowiązek podatkowy,
  • jeżeli spoczywa obowiązek podatkowy to z tytułu jakiego podatku,
  • w jakiej wysokości,
  • jeżeli należy zapłacić podatek to w jakim terminie,
  • jakie jest oprocentowanie miesięczne za zwłokę

Podatnicy uważają, że dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży garażu czyli kwota 25,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychód uzyskany przez Podatników w wysokości 4.000,00 zł z odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w M., oznaczonej numerem ewidencyjnym …/20 o obszarze 0,0020 ha oraz własność garażu, (odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie, a nabycie nastąpiło na podstawie prawomocnego postanowienia o przesądzeniu prawa użytkowania wieczystego i własności budynku wydanego przez Sąd Rejonowy w O. z dnia 07 czerwca 2001 r. Sygn. akt I Co …/00) stanowi odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zgodnie z art. 28 ust. 2 i 4 cyt. ustawy Podatnicy w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości winni wpłacić bez wezwania podatek w wysokości 10% uzyskanego przychodu na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, składając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru, lub w tym samym terminie złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkuje w całości lub części, w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży, na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na: nabycie w kraju budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę, albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia zapłaty w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W myśl art. 19 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszonej o koszty sprzedaży np. opłatę notarialną, opłatę sądową, opłatę skarbową, koszty pośrednika obrotu nieruchomości. Organ podatkowy informuje, iż wyżej cytowany art. 19 ust. 1 precyzuje wyraźnie, że przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Wynika więc z powyższego, że przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest wartość, która została określona w umowie (bądź w akcie notarialnym) jako cena sprzedaży, a cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, które nabywca jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Reasumując powyższe organ podatkowy stwierdza, że:

  • przychód uzyskany z odpłatnego z zbycia dokonanego przez Podatników stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat od dnia nabycia nieruchomości,
  • w związku z powyższym na Podatnikach spoczywa obowiązek podatkowy,
  • przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonanego przez Podatników odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży tj. w wysokości 4.000,00 zł.
  • zgodnie z art. 28 ust. 2 i 4 cyt. ustawy tj. w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości Podatnicy winni wpłacić bez wezwania podatek w wysokości 10% uzyskanego przychodu na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, składając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru, lub w tym samym terminie złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkuje w całości lub części, w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży, na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia zapłaty w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.