uzupełni


Autor: Urząd Skarbowy w Strzyżowie

Sygnatura: US-I-PB-415/18/03/2004

Hasła tematyczne: likwidacja działalności, dochody wolne od podatku, spółdzielnie rolnicze, wskaźnik

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r., uzupełnione w dniu 5.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym:

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną są obowiązane jako płatnicy pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, pomniejszoną o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b obliczonych od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy, o których mowa w ust. 1 określają za ten rok, według zasad wynikających z ust. 3, udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu i rozliczają podatek zgodnie z art. 37 – 40.

Z pisma spółdzielni wynika, iż z dniem 4.09.2003 r. spółdzielnia została postawiona w stan likwidacji. W roku 2003 za okres do otwarcia likwidacji nie wystąpił dochód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem zgodnie z art. 33 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należny podatek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych nie wystąpi.

W świetle powyższych wyjaśnień, stanowisko spółdzielni o zastosowaniu do rozliczenia podatku dochodowego za 2003 r. wskaźnika opodatkowania za rok 2002 przy uwzględnieniu faktów, że zaprzestanie świadczenia pracy przez członków spółdzielni nastąpiło w trakcie roku podatkowego oraz że w okresie likwidacji spółdzielni nie ma wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, należy uznać za właściwe.