Orzeczenie nr US.II.PDF/415/119/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US.II.PDF/415/119/03

Hasła tematyczne: najem, wyposażenie, składnik majątkowy

Kategoria:

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 16.11.2003 r. (data złożenia w US – 18.11.2003 r.) wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 23 tej ustawy.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z najmem – jako źródłem przychodu, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

    Jeżeli zatem podatnik przed rozpoczęciem najmu poniósł wydatki na zakup:

  • środków trwałych, to odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z art. 22a – 22o ustawy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
  • wyposażenia – to stanowią one koszt uzyskania przychodu na warunkach określonych art. 22 ust. 1 cyt. ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rzeczowe składniki majątku takie jak tapczany, biurka, lodówka itp. zostały zakupione z przeznaczeniem do wykorzystywania ich tylko i wyłącznie do prowadzenia najmu – a zatem, mogą na zasadach określonych wyżej cytowanym przepisem stanowić koszty uzyskania przychodów.