Czy wartość bonów towarowych, które zostały sfinansowane innymi środkami niż pochodzącymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w tym przypadku wartość


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDII/415-125/03

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, świadczenia rzeczowe, bon towarowy

Kategoria:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy stanowi, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ze stanu faktycznego sprawy, opisanego w zapytaniu Spółki wynika, że z okazji nadchodzących świąt zamierza podarować wszystkim swoim pracownikom bony towarowe, przy czym, w świetle przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Spółka nie jest obowiązana do tworzenia tego funduszu (i go nie tworzy).

Odnosząc się zatem do przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego na tle powyższych uregulowań prawnych należy stwierdzić, że w takim przypadku do wydatków poniesionych na zakup i rozdanie bonów towarowych wszystkim pracownikom nie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ust. 1 tej ustawy, jako wydatki poniesione na rzecz pracowników.