Ze złożonego podania wynika, że prosi Pan o udzielenie informacji o zakresie stosowania art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a mianowicie, czy zgodne jest z t


Autor: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Sygnatura: PDFI/415-1/04

Hasła tematyczne: podatek liniowy, rzeczoznawstwo

Kategoria:

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług rzeczoznawstwa majątkowego. Usługi te świadczy Pan na rzecz osób fizycznych, oraz na rzecz osób prawnych, w tym na zlecenie komorników sądowych oraz sądów powszechnych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Pana świadczenie usług rzeczoznawstwa jest działalnością zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek, a więc jest to pozarolnicza działalność gospodarcza o której mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy a nie działalnością wykonywaną osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2. Możliwy jest wybór opodatkowania według art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
a) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
b) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3).

W myśl przytoczonych przepisów, jeżeli świadczone przez Pana usługi rzeczoznawstwa majątkowego posiadają przymioty działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzonej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, a ponadto dokonał Pan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, której przedmiotem działalności są m.in. te usługi, prowadzi księgi podatkowe, samodzielnie rozlicza zaliczki na podatek, to przychody ze świadczenia tych usług są przychodami z działalności gospodarczej, a nie działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli spełnione są warunki, aby przychody uzyskiwane ze świadczenia usług rzeczoznawstwa mogły być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej i nie dotyczy Pana zastrzeżenie zawarte w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych przez Pana usług rzeczoznawstwa majątkowego może być zgodne z art. 30c tej ustawy.

Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że świadczone są przez Pana usługi rzeczoznawstwa w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej i nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia tych usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadającym czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku bieżącym lub 2003 roku w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zatem prawidłowe jest Pana stanowisko w powyższej sprawie.