Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ujemne różnice kursowe od kredytu obrotowego w formie linii kredytowej o charakterze odnawialnym w walucie wymienialnej bez przepływu środków pieniężnych


Autor: Urząd Skarbowy w Lubartowie

Sygnatura: DP.II/423/1/04

Hasła tematyczne: kredyt, koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe

Kategoria:

Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się zgodnie z art. 15 ust. 1a cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego przez Bank, z którego usług korzystał podatnik.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że kosztem uzyskania przychodów będą ujemne różnice kursowe powstałe z różnych kursów walut między dniem zaciągnięcia kredytu (kurs kupna walut) a dniem jego faktycznej spłaty (kurs sprzedaży walut). W Spółce rozliczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej nastąpiło wskutek uruchomienia nowego kredytu tj. bez przepływu środków pieniężnych. Sam fakt odnowienia kredytu nie ma znaczenia, gdyż różnice kursowe od kredytu będą miały miejsce w przypadku rzeczywistej spłaty kredytu tj. wpływu środków pieniężnych na konto banku potwierdzone wyciągiem bankowym.