W 2003 r. zostało mi zadośćuczynienie za zakażenie mnie w trakcie operacji wirusem żółtaczki typu C.
Wraz z w/w odszkodowaniem przyznano mi – na zakup niezbędnych leków – rentę w wysokości 50,00 zł miesięcznie plus odsetki w przypadku uc


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I/1.415-383/04

Hasła tematyczne: zadośćuczynienie, zwolnienia podatkowe, odszkodowania, podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 11 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Z pisma, jak i postanowienia Sądu wynika, że otrzymała Pani:

  1. kwotę 30.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 sierpnia 2002 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia,
  2. kwotę 1.600,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2002 r. tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od sierpnia 1999 r. do 31 lipca 2002 r. oraz tytułem zwrotu wydatków na leczenie,
  3. kwotę po 50,00 zł miesięcznie płatną do 10-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności poczynając od 1 sierpnia 2002 r. i nadal za zakażenie w trakcie operacji wirusem żółtaczki typu C.

Powyższe kwoty stanowią odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przyznawane na podstawie art. 444 i art. 445 Kodeksu cywilnego i są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.