– w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych:
– w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą,
– w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na tere


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: USIV/II/443-60/03

Hasła tematyczne: zlecenia, usługi tłumaczenia, eksport usług

Kategoria:

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych:

  1. w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą,
  2. w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski,
  3. wykonywanych za granicą, na zlecenie kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę za granicą,
    a także określenia zakresu informacji zawartych na fakturze VAT, dotyczących zagranicznego zleceniodawcy usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 296 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje.

Natomiast usługi wykonywane przez podatnika poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 4 pkt. 6 cyt. ustawy są eksportem usług; usługi te w myśl art. 18 ust. 3 cyt. ustawy podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT.

Ponadto informuje się, że zasady wystawiania faktur VAT zostały określone w rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.).

Katalog informacji, jakie co najmniej winny znaleźć się w fakturze VAT został zawarty w § 35 cyt. rozporządzenia. Z § 36 ust. 2 pkt. 1 cyt. rozporządzenia wynika, że faktury wystawiane nabywcom eksportowanych towarów i usług mogą nie zawierać danych określonych w § 35 ust. 1 pkt. 2 i 13, dotyczących nabywcy tj. NIP nabywcy oraz podpisu osoby uprawnionej do odbioru.