Pytanie podatnika dotyczyło kwestii określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usługi montażu szlabanu wykonywanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej


Autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

Sygnatura: PP I 443/56/04/JK

Hasła tematyczne: montaż

Kategoria:

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) dla robót budowlano – montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą obniża się stawkę podatku VAT do wysokości 7%.
W myśl § 66 ust. 4 cyt. rozporządzenia przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, rozumie się związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego:

    ? sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
    ? urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architektur,
    ? urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący m.in. układ komunikacyjny ze wskazaniem charakterystycznych elementów. Należy zatem stwierdzić, iż montaż szlabanu można traktować jako inwestycję w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej uprawniającą do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 7% wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach jednego zadania inwestycyjnego realizowana byłaby zarówno budowa obiektów mieszkaniowych jak i zagospodarowania terenu czyli drogi a w ramach tego dokonywano montażu szlabanu.
Natomiast zastosowanie stawki preferencyjnej w wysokości 7% nie jest możliwe w przypadku, gdy usługa polega wyłącznie na montażu szlabanu na istniejącym osiedlu. W takiej sytuacji usługa sklasyfikowana wg symbolu 45.34.10 PKWiU opodatkowana jest 22% stawka podatku od towarów i usług.