Prosimy o określenie stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu szkoleń zaliczonych do grupowania PKWiU 80.4220-00.00, które będą odbywać się w formie grupowej i maja na celu przygotować przyszłych plantatorów do uprawy wierzby e


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: IUSBIII/436/3/04/KK

Hasła tematyczne: szkolenie, nauka, stawki podatku

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r., uzupełnione w dniu 11.02.2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na usługi szkoleniowe świadczone dla dorosłych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2. W załączniku tym stanowiącym wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku, w pozycji 19 wymieniono pod symbolem PKWiU 80 " Usługi w zakresie edukacji".

Za usługi w zakresie edukacji uznaje się usługi szkoleniowe, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).

Istotnym dla oceny rodzaju szkolenia jest podmiot je realizujący i cel w jakim to czyni.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż jako podmiot gospodarczy sprzedaje Pan sadzonki wierzby energetycznej, a prowadzone szkolenia mają na celu przygotowanie przyszłych plantatorów do uprawy wierzby energetycznej i jej wykorzystania oraz przeszkolenie osób, które będą zajmować się propagowaniem i wdrażaniem tematu biomasy, wierzby energetycznej.

Powyższe sugeruje, że przedmiotowe szkolenia dla dorosłych mają charakter promocyjny i jednocześnie doradczy w zakresie zwiększenia wiedzy potencjalnych klientów o oferowanym przez Pana produkcie, tj. wierzby energetycznej w celu zwiększenia jego sprzedaży, a zatem świadczone usługi należałoby uznać za " usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania", które opodatkowane są stawką podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ stwierdza, że świadczone przez Pana usługi szkoleniowe można uznać za zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w.w. ustawy – pod warunkiem, że przedstawiona przez Pana opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 19.12.2003r. znak: OISK-5672/KU-427/10-8964/03 – klasyfikująca przedmiotowe usługi szkoleniowe do grupowania PKWiU 80.42.20-00.0 "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" – jest prawidłowa.

W odniesieniu do kwestii wskazania na fakturze VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, to sprawę tę reguluje przepis § 35 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku sprzedaży w kraju towarów lub usług objętych stawką niższą od określonej w art. 18 ust. 1 ustawy oraz towarów lub usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 47 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu.