Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DPI-I-413/4/04

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, składniki majątkowe, sprzedaż praw

Kategoria:

Stosownie do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) źródłami przychodów są m. in. (art. 10 ust 1 pkt 3) – pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 8) – odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości z tym że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą nie stanowi źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 a jest przychodem z działalności gospodarczej.

W związku z czym art. 21 ustawy o podatku dochodowym nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania albowiem stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), który w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 2 pkt 3.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy określaniu wysokości przychodów, przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 za przychód z działalności gospodarczej o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Do określenia dochodu w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 24. Zgodnie z art. 24 ust. 2 dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a ich wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków i wartości lub wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10 tj. poprzez przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości., powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

W związku z powyższym należy stwierdzić iż w przedmiotowej sprawie dochód określony jak powyżej stanowi dochód albo stratę z prowadzonej działalności gospodarczej oraz, że nie ma zastosowania zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32.