Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym ma


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: I USB I-1/415-953/2004

Hasła tematyczne: działalność kulturalna, działalność artystyczna, karta podatkowa, działalność gospodarcza, wykonywanie działalności, charakter działalności gospodarczej, miejsce wykonywania działalności, działalność usługowa, przychody w walutach obcyc

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie – sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20.11 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr. 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług rozrywkowych w warunkach określonych w części VI tabeli. Karta podatkowa i jej wysokość ustalona jest w formie kwotowych miesięcznych stawek karty podatkowej niezależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu czy dochodu. Stawki te uzależnione są jedynie od znamion zewnętrznych, takich jak:

  • rodzaj prowadzonej działalności, ilość zatrudnionych pracowników, liczby urządzeń (samochodów) i miejsca prowadzenia działalności.

Zgodnie zaś z art. 25 wyżej cyt. ustawy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej jeżeli spełniają wszystkie wymienione w nim warunki.

Na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodu (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jeżeli więc dochody zagraniczne, o których mowa będą pochodziły z działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie świadczonych usług rozrywkowych iluzjonistycznych określonych w tab. VI lp. 10 lit. e zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – to zastosowanie będą miały postanowienia wyżej cyt. art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc w myśl zasady o unikaniu podwójnego opodatkowania ustawa nie przewiduje w Pana przypadku innych rozwiązań, bądź stosowanych metod opodatkowania przychodu osiągniętego za granicą.

W świetle powyższego uzyskanie przychodów za granicą nie spowoduje utraty prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ponadto wyjaśniamy, że kwestie dot. zawieranych umów między stronami regulują przepisy kodeksu cywilnego.