Stawka podatku VAT dla budowy obiektu regionalnego dworca autobusowego


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/92/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, roboty budowlane

Kategoria:

dotyczy: pisma Spółki z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia stawki na budowę obiektu regionalnego dworca autobusowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uprzejmie wyjaśnia:

Ustalenie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla budowy obiektu regionalnego dworca autobusowego wymaga określenia symboli KOB oraz PKOB, do których w/w obiekt został zaklasyfikowany.
Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie budynek dworca autobusowego powinien być zaklasyfikowany do symbolu:
– Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
Zbiór 26 "Budynki transportu i łączności (łącznie z halami)",
Podzbiór 265 "Budynki dworców autobusowych, lotniczych oraz żeglugi morskiej i śródlądowej".
– Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
Grupa 124 "Budynki transportu i łączności"
Klasa 1241 "Budynki łączności, dworców i terminali ".

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż budowa obiektu regionalnego dworca autobusowego (budowa płyt dworcowych wraz z halą dworcą) podlega opodatkowaniu podstawową stawka podatku od towarów i usług 22% – zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Jednakże Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zauważa, iż organy podatkowe nie są kompetentne do zaklasyfikowania opisanych przez Spółkę prac do odpowiedniego symbolu statystycznego. Do rozstrzygnięcia tego zagadnienia kompetentny jest uprawniony organ statystyczny tj. Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 29-176 Łódź, który to ma obowiązek wydawać opinie interpretacyjne na wniosek zainteresowanych podmiotów. Wniosek taki powinien zawierać szczegółowy opis wykonywanych przez podatnika prac. Organy podatkowe określają stawkę podatku dla konkretnego symbolu statystycznego (do którego został zaklasylilcowany dany obiekt bądź czynność), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego.