Zwrócił się Pan z pytaniem, czy w ramach ulgi na remont – modernizację domu może Pan odliczyć wydatek na budowę kanalizacji sanitarnej (nitki głównej) przy ul. … i przyłącza do granicy Pana działki. Wydatek udokumentowany jest fakturą wysta


Autor: Urząd Skarbowy w Łukowie

Sygnatura: PD-415/9/2004

Hasła tematyczne: remonty, modernizacja, przyłączenie do sieci, wydatki mieszkaniowe

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.02.2004r. w sprawie interpretacji i stosowania prawa w zakresie ulgi remontowo – modernizacyjnej uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie określenia rodzajów i wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U.Nr 156, poz. 788), za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się wydatki poniesione na:

  1) zakup materiałów i urządzeń,
  2) zakup usług obejmujących:
  a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
  b) transport materiałów i urządzeń,
  c) wykonawstwo robót,
  3) najem sprzętu budowlanego,
  4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia – wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego, w pkt. 1 ustawodawca wymienił remont lub modernizację przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

  1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
  2) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe, zbiorniku ścieków, urządzenia do czyszczenia ścieków,
  3) przyłącza sieci cieplnej, węzy cieplne, kotłownie,
  4) przyłącza do linii energetycznej.

Odnosząc powyższe do pytania sformułowanego w piśmie z dnia 11.02.2004r. należy stwierdzić, iż przedmiotowy wydatek nie stanowi wydatku na Pana potrzeby mieszkaniowe, gdyż de facto partycypował Pan w kosztach inwestycji (budowie rurociągu przesyłowego), z której korzystają też inni mieszkańcy ulicy przy której Pan mieszka.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie wyjaśnia, iż katalog wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego zawarty w powołanym wyżej załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację (..) nie może być dowolnie interpretowany i rozszerzany. Na podstawie wyżej wskazanego przepisu pkt. 1 załącznika, podstawę do odliczenia od podatku dochodowego stanowią wydatki na wykonanie nowych przyłączy budynku – dotyczą zatem odcinka rur od zaworu (zasuwy) na odejściu od rurociągu przesyłowego do zasuwy przy budynku.

W związku z powyższym, wydatek o którym mowa nie podlega odliczeniu od podatku dochodowego.