Czy zwrócona kwota z tytułu wcześniej otrzymanej należności i zaksięgowanej po stronie przychodów stanowi koszt uzyskania przychodów, czy wpływa na zmniejszenie kwoty uzyskanego przychodu


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDI/415-47/04

Hasła tematyczne: zwrot należności, przychód, korekta

Kategoria:

W 2000 r. podatnik na podstawie wystawionego rachunku dla PZU uzyskał przychód z tytułu świadczenia usług ubezpieczeniowych. W 2003 r. z uwagi na storno polis w pierwszym roku trwania ubezpieczenia podatnik zobowiązany został przez PZU do zwrócenia części otrzymanej należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej (o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

W świetle powołanych przepisów, zwrócona obecnie kwota z tytułu wcześniej otrzymanej należności i zaksięgowanej po stronie przychodów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie wpływa na zmniejszenie kwoty uzyskanego przychodu roku podatkowego, w którym dokonany będzie zwrot.

W związku z powyższym podatnik, aby mógł zwróconą kwotę do PZU zaksięgować w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów "na czerwono" lub ze znakiem "minus", oprócz posiadanego dowodu przelewu musi na podstawie otrzymanego wezwania do zwrotu części wypłacanej uprzednio kwoty sporządzić dowód księgowy, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475).