Zgodnie z art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, zwracam się o wyjaśnienie niżej opisanej kwestii.

W 2003r. dokonałam darowizny na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Darowizna została przekazana na rachunek bankowy te


Autor: Urząd Skarbowy w Radomsku

Sygnatura: I/415/Z-3/04

Hasła tematyczne: odliczenie od dochodu, umowa cywilnoprawna, polecenie, darowizna

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 02.02.2004r. (data wpływu do tut. organu – 03.02.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003r., odliczeniu od dochodu podlegają darowizny:

  1. na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 15% dochodu,
  2. na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

W myśl art. 26 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 ww. ustawy nie może przekroczyć 15% dochodu lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych.

Stosownie do definicji umowy darowizny, określonej w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), za umowę darowizny uważa się czynność cywilnoprawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oznacza to, że darowizna musi posiadać przymiot nieekwiwalentności. Umowa ta może zawierać również polecenie. Polecenie nie uchybia bezpłatnemu charakterowi darowizny. Jest to dodatkowe postanowienie umowy, na mocy którego nałożony został na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania (art. 893 Kodeksu cywilnego).

Fakt umieszczenia w umowie darowizny polecenia nie zmienia charakteru ani rodzaju umowy. A zatem nie ma to wpływu na pozbawienie możliwości odliczania od podstawy opodatkowania darowizn, których dokonano zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że ofiarowała Pani, za pośrednictwem rachunku bankowego, określoną sumę pieniężną na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) i poleciła przeznaczenie tej sumy na sfinansowanie zimowiska w 2003r. dla wskazanych dzieci.

W przedmiotowej sprawie darowizna ta nie jest zaliczana do darowizn przekazywanych na rzecz osób fizycznych, stroną obdarowaną pozostaje nadal Poradnia.

W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazana przez Panią darowizna podlega odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.