Kiedy następuje moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez podatnika rozpoczynającego czynności określone w art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego? Ustalenie wartości sprzedaży, skutkujące utratą prawa do


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/690/03

Hasła tematyczne: ewidencja sprzedaży, wartość sprzedaży, zwolnienia podmiotowe, kasa rejestrująca, zwolnienia z podatku od towarów i usług, utrata prawa do zwolnienia

Kategoria:

dotyczy: zapytania z dnia 11.04.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Brzesku w zakresie dotyczącym określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 EURO(w odniesieniu do 2002 r. równowartość ta wynosi 40 900 zł).

Natomiast podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 ww. ustawy o VAT w ciągu roku podatkowego są zwolnieni od podatku jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 EURO. ( art. 14 ust. 6 ww. ustawy o VAT )

Stosownie do ww. regulacji rozpoczynając wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu z dniem 01.04.2003 r. określa Pan kwotę graniczną dla korzystania ze zwolnienia od podatku w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży tj. od dnia 01.04.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. według poniższego wzoru:Kwota graniczna = 40 900 x 275 (liczba dni do końca roku = 30 815 zl 365 (liczba dni w roku)

Z art. 14 ust. 7 ww. ustawy o VAT wynika, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę wyrażoną w złotych, odpowiadającą kwocie 10 000 EURO, zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę a obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej kwoty.

Zatem z dniem gdy faktyczna wartość Pana sprzedaży przekroczy kwotę30 815 zł powstanie u Pana obowiązek podatkowy. Przez wartość sprzedaży towarów w Pana przypadku należy rozumieć wartość sprzedaży towarów handlowych oraz 30-krotność kwoty prowizji za usługę pośrednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego. (art. 14 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o VAT). Porównaniu z kwotą graniczną podlega suma – kwoty uzyskanej ze sprzedaży towarów handlowych i 30-krotności kwoty prowizji.

Niniejsze wyjaśnienie jest sprostowaniem informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w Brzesku z dnia 29.05.2003 r., Nr PO.III-443/17/03