Przy wnoszeniu wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej ze środków pochodzących z książeczki mieszkaniowej, gdy kwota premii gwarancyjnej przelanej przez bank jest wyższa od wkładu mieszkaniowego wymaganego dla danego lokalu, spółd


Autor: Urząd Skarbowy w Cieszynie

Sygnatura: PDII/415-5/03/30190/04

Hasła tematyczne: wkład do spółdzielni mieszkaniowej, zwolnienia przedmiotowe, spółdzielnie mieszkaniowe

Kategoria:

Dla celów podatku dochodowego w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wymienione zostały poszczególne źródła przychodów, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Przychodami zgodnie z art. 11 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) objęła również opodatkowaniem wszelkie zyski z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez banki lub inne podmioty uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów. Ustawodawca jednak na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

A zatem mając na uwadze powyższe przepisy, zwrócona podatnikowi nadwyżka premii gwarancyjnej korzysta ze zwolnienia na podstawie wyżej cytowanego artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego Spółdzielnia nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.