Czy koszty, których rodzaj i kwota (wyrażona w walucie polskiej bądź walucie obcej) jest Spółce dokładnie znana w momencie ich księgowania na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, (koszty najmu) stanowią koszt podatkowy roku, pr


Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Sygnatura: US72/ROP1/423/9/04/AW

Hasła tematyczne: potrącalność kosztów, koszty uzyskania przychodów, najem

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 03.11.2003 r. złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) "koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszy uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione."

Na podstawie tego artykułu podatnicy mogą zatem potrącać jako koszty uzyskania przychodów także kwoty wydatków jeszcze faktycznie nie poniesionych, które jednak zostały zaksięgowane (zarachowane), znana jest ich konkretna wartość i rodzaj, o ile odnoszą się one do przychodów tego roku podatkowego. Generalnie zasadę tę należy stosować przy rozliczaniu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów – o ile oczywiście spełnione są przesłanki do zastosowania przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o p.d.o.p.

Z przedstwionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż koszty uzyskania przychodu dotyczące umów najmu – które przewidywały fakturowanie "z dołu" 1. zostały zaksięgowane na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, 2. ich rodzaj i kwota były Spółce znane w momencie zarachowania,3. odnoszą się do przychodów roku podatkowego w którym najem miał miejsce. Zatem w świetle przepisu z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty wynikające z realizacji umów najmu jeżeli zostały zarachowane przez Spółkę do roku podatkowego w których najem miał miejsce, były znane co do kwoty i dotyczyły przychodów tego roku są kosztem uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym zostały zarachowane, mimo iż faktycznie poniesiono je w następnym roku podatkowym (na podstawie otrzymanej faktury).