Możliwość korzystania z 19% opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 c updof)


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PBI-2/415/6/04

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. informuje, że poruszony problem regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.).

Art. 9 a ust. 3 powyższej ustawy stanowi, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub – spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c (…). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż umowa z dnia 29 sierpnia 2003 r. jest umową o charakterze podwykonawczym, zawartą pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej jako wykonawcą kontraktu zawartego z X., a Panem jako prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu elementów obudowy detektora śladów Outer Tracker. Z treści umowy wynika, że usługa wykonywana jest na rzecz Instytutu, chociaż finalnym jej odbiorcą będzie kontrahent zagraniczny X. Okoliczność, że pozostaje Pan (choć urlopowany) w stosunku pracy z Instytutem Fizyki Jądrowej, ma znaczenie dla ustalenia Pana prawa do opodatkowania się w sposób określony w art. 30 c ustawy. Istotne jest, czy świadczenie wynikającej z umowy usługi dla Instytutu odpowiada czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy w Instytucie Fizyki Jądrowej. Jeśli odpowiedź jest twierdząca traci Pan prawo do opodatkowania się w sposób określony w art. 30 c ustawy.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez Pana w Instytucie dotyczy "prowadzenia działalności naukowej głównie przez udział w eksperymencie fizyki wysokich emisji". Jest to sformułowanie o tak znacznym stopniu uogólnienia, że czynności objęte umową z dnia 29 sierpnia 2003 r. być może mieszczą się w zakresie wymienionej działalności naukowej, a to wyklucza prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w trybie art. 30 c ustawy o pdof.

Jednakże przesądzenie o powyższym wykracza poza kompetencje organu podatkowego.