Czy w świetle art. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym sprzedaż towarów do wolnych obszarów celnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jak sprzedaż krajowa


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP1.443/5/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, wolny obszar celny

Kategoria:

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm. ) przez eksport towarów należy rozumieć – potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (…). Zgodnie z dyspozycją § 64 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 268 ) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do sprzedaży towarów do wolnych obszarów celnych ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, przeznaczonych do odsprzedaży podróżnym.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, ze Spółka będzie dokonywać sprzedaży towarów do wolnego obszaru celnego na terenie kraju ( wolny obszar celny, który nie jest ustanowiony na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego ani portu morskiego ).

Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka nie będzie dokonywać sprzedaży zgodnie z § 64 ust. 1 pkt. 1a cyt. rozporządzenia stawka podatku przy dokonaniu sprzedaży wyniesie w myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku VAT 22%.