Jak podatkowo traktować naliczonych i skapitalizaowane odsetki od umowy pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot belgijski w zakresie art. 12, 21 oraz 26 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 11 umowy z dnia 14 września 1976 r. o unikaniu podwójnego opodatkow


Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Sygnatura: US72/ROP1/423/20/04/MP

Hasła tematyczne: odsetki od pożyczki, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kategoria:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2003 r. o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Jak wynika z treści zapytania podatnika, Spółka X – rezydent podatkowy w Belgii – udzieliła Spółce z o.o. pożyczki. W myśl art. 21 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychody z odsetek, uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodów. Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 2 przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują postanowienia umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Brukseli dnia 14 września 1976 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 24, poz. 109 ze zm.).

Stosownie do art. 11 ust. 1 i 2 ww. umowy odsetki pochodzące z jednego Umawiającego się Państwa i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, są opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże odsetki te mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą, i według jego ustawodawstwa. Obowiązek poboru podatku od wypłat należności z tytułu odsetek reguluje art. 26 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest przez płatnika w chwili wypłaty dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym.

W przedmiotowym stanie faktycznym strony uzgodniły, iż należne, nie wypłacone odsetki staną się przedmiotem kolejnej umowy pożyczki. Wypłata pożyczkodawcy dochodu z tytułu należnych odsetek nie nastąpiła. Zatem jak słusznie zauważa Podatnik, nie jest on zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku ryczałtowego od przychodu z tytułu wypłaty odsetek, gdyż taka wypłata nie miała miejsca.