Czy przychody z tytułu najmu w przypadku, gdy Spółka wystawia fakturę kwartalnie "z góry" w grudniu 2003 r. (otrzymuje zapłatę 05.12.2003 r.) za okres (I – III 2004 r.) należy zaliczyć do przychodów roku podatkowego w którym najem ma miejsce cz


Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Sygnatura: US72/ROP1/423/63/04/AW

Hasła tematyczne: moment powstania przychodów, najem

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 19.12.2003 r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm),Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654) za przychody z tytułu umów najmu uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynajmuje ona Spółce X Sp. z o.o., nieruchomość do celów biurowych i magazynowych i wystawia z tego tytułu co kwartał fakturę VAT. Czynsz jest płacony "z góry". W grudniu 2003 r. Spółka wystawiła fakturę tytułem czynszu za kolejno przypadający kwartał (tj. styczeń, luty, marzec 2004 r.) a Spółka X dokonała płatności z tego tytułu w dniu 05.12.2003 r.

W świetle przepisu art. 12 ust. 3c podatku dochodowego od osób prawnych czynsz za najem wnikający z wystawionej faktury VAT w pełnej wysokości Spółka powinna zaliczyć do przychodów w tym momencie kiedy należności z umowy stają się wymagalne.

Należnym zatem przychodem zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Spółkę będzie należny (zgodnie z umową) czynsz płatny z góry za każdy kwartalny okres płatności.W tej sytuacji czynsz zapłacony "z góry" za ustalony w umowie okres płatności stanowi w całości w miesiącu dokonania płatności (czyli w grudniu 2003 r.) przychód Spółki. W związku z tym dla celów podatku dochodowego przedmiotowy czynsz należy zaliczyć do przychodów 2003 r.