Podatnik prowadzący aptekę posiada drukarkę fiskalną typu FP 930A1. W piśmie skierowanym do tut. organu poinformował, iż zgłaszał do serwisu fabrycznego nieprawidłowości dotyczące wydruków dokonywanych przez powyższe urządzenie, jednakże


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: III-1/443/2/2004/ED

Hasła tematyczne: kasa, kasa rejestrująca, drukarka, apteka, paragony

Kategoria:

Przepis art. 14a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązuje naczelnika urzędu skarbowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Tut. organ po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Spółkę materiałami stwierdza, iż kserokopia paragonu fiskalnego zawiera wszystkie elementy wymagane § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Zgodnie z tym przepisem paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby podatnika,
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 • numer kolejny wydruku,
 • datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,
 • wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę należności,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.

Przedłożony paragon fiskalny spełnia wymogi przewidziane przez w/w przepisy prawa podatkowego, co Spółka potwierdziła w treści złożonego zapytania. Zgodnie w wymogiem przepisu § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w/w typ kasy posiada decyzję ministra właściwego do spraw finansów publicznych nadaną w dniu 13.08.1996 r. Nr PP7-7253/556/96, która według wiedzy tut. organu nadal obowiązuje.

Powoływane przez Spółkę przepisy prawa pozapodatkowego dotyczące recept lekarskich, w tym zasad ich otaksowania nie podlegają nadzorowi i ocenie organów podatkowych i nie mogą być przedmiotem niniejszej interpretacji.


Dodatkowo należy zauważyć, co wskazano wcześniej w piśmie z dnia 06.02.2004r Nr III-1 446/65/2004/ED, iż organ podatkowy nie opiniuje również działania serwisu technicznego kas fiskalnych bowiem zgodnie pkt. 1 załącznika nr 7 do cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 07.2002 r. "Za zorganizowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz jego właściwe działanie odpowiedzialny jest producent (importer). Wykonywanie serwisu przez inne podmioty wymaga autoryzacji producenta (importera)."

Podkreślenia jednakże wymaga, iż to na podatniku ciąży obowiązek weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków, o czym stanowi przepis § 5 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r.