Czy prowizja uzyskana od wartości zawartych umów na sprzedaż zakładów na gry liczbowe w imieniu innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też jest to czynność objęta działalnością w zakresie gier losowych i zak


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-1/443/8/2004

Hasła tematyczne: prowizje, gra losowa

Kategoria:

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), przepisów tej ustawy nie stosuje się między innymi do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

W załączniku Nr 2 do ustawy VAT pod pozycją 9 wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego.

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) zwolnione z podatku VAT są prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związane ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy o VAT

Ponieważ formalnie zakresem usług pośrednictwa finansowego wymienionych z w/w załączniku objęte są również usługi loteryjne, totalizatora sportowego itd., zwolnieniem objęte są prowizje od w/w umów związanych ze świadczeniem tych usług.

Powyższe czynności wykazuje się w prowadzonych ewidencjach i deklaracjach jako czynności zwolnione.