Spółka wnosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, w wysokości odsetek jakie należałoby zapłacić na rynku międzybankowym, w celu pozyskania kapitału w wysokości wstrzymanej dywi


Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Sygnatura: US72/ROP3/432-4/04/DW

Hasła tematyczne: odsetki, dywidendy, przychód

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.10.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (uzupełniony w dniu 23.12.2003 r.), w odniesieniu do przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje :

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 24 czerwca 2002 r. Bank SA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjął uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2001 r.- przeznaczając kwotę 6.921.901,35 PLN na dywidendę dla jedynego akcjonariusza płatną do 16.09.2002 r. Odmiennie przedstawia się sytuacja dotycząca podziału zysku osiągniętego w 2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2001 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2000 r. – przeznaczając kwotę 3.611.632,57 PLN na utworzony Fundusz Dywidend. Uchwałę w sprawie wypłaty środków znajdujących się na Funduszu Dywidend, podjęto na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2002r.- przeznaczając ww. kwotę na wypłatę na rzecz jedynego akcjonariusza, płatną do 16.09.2002 r.

Jedyny akcjonariusz Spółka "X" pismem z 12.09.2002 r zwróciła się o przesunięcie terminu wypłat dywidend, które to zgodnie z jego wolą zostały wypłacone w terminie późniejszym.

W świetle powyższego Spółka "wnosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, w wysokości odsetek jakie należałoby zapłacić na rynku międzybankowym, w celu pozyskania kapitału w wysokości wstrzymanej dywidendy i w wysokości utworzonego Funduszu Dywidend".

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie miało miejsca nieodpłatne świadczenie na jego rzecz, które możnaby utożsamić z przychodemw rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Urząd Skarbowy zauważa, że wypłata dywidend i podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia nastąpiła w stanie prawnym obowiązywania kodeksu spółek handlowych. Zgodnie ze statutem Spółki (§13 pkt.2) i art.347 k.s.h – to walne zgromadzenie akcjonariuszy uprawnione jest do podejmowania uchwał co do sposobu podziału zysku dla akcjonariuszy, łącznie z terminem wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 k.s.h)Z prawa tego jak wynika z załączonych akt, podatnik skorzystał. Dzieląc zysk dla akcjonariuszy i określając uchwałą Walnego Zgromadzenia termin wypłat dywidend – Bank SA- nie osiągnął z tego tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jednakże od 16.09.2002 r., Bank dysponował przedmiotowymi kwotami nie na podstawie czynności wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych zgodnie z prawem, ale na podstawie oświadczenia jedynego akcjonariusza, które jak wykazano nie może zastępować wymaganych prawem uchwał Walnego Zgromadzenia.

W tym znaczeniu zdaniem organu podatkowego, w świetle art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych /DZ. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ – Bank osiągnął przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia za otrzymanie kapitału,w wysokości odsetek jakie musiałby zapłacić w warunkach rynkowych za pozyskanie kapitału odpowiadającego kwocie wstrzymanych od 16.09.2002 r. wypłat dywidend, do czasu ich wypłat.