Dotyczy opodatkowania otrzymanych dywidend z tytułu udziału w zyskach od Spółki krajowej


Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Sygnatura: US72/ROP1/423-32/04/EO

Hasła tematyczne: udział w zyskach osób prawnych, dywidendy

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2003 r., uzupełnionego na wezwanie Urzędu w dn. 26.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma opodatkowała podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych otrzymaną dywidendę od podmiotu krajowego.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i art. 22 powołanej ustawy. Przepis art. 22 określa wysokość podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej i ustala go w wysokości 15% uzyskanego przychodu według stanu prawnego obowiązującego do 2003 r., od roku 2004 znowelizowany przepis art. 22 ustala podatek dochodowy z dywidend w wysokości 19 %przychodu. Przychód z art. 22 nie podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania, nie dokonuje się od niego odliczeń, o których mówi art. 18 powołanej ustawy i nie łączy się go z przychodami z innych źródeł. Zgodnie z art.26 ust.1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od dywidendy jako płatnik pobiera i odprowadza wypłacający dywidendę. Zgodnie treścią art. 23 ustawy j. w. kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy.

W przypadku braku możliwości odliczenia w danym roku podatkowym odliczenie stosuje się w następnych latach podatkowych. Reasumując przedstawiony przez spółkę sposób opodatkowania otrzymanej dywidendy jest nieprawidłowy, firma powinna zastosować się do przepisów powołanych w powyższej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.