uzupełni


Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

Sygnatura: IS.I/2-0050/187/03, IS.II/2-0050/216/03

Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, usługi finansowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług, pożyczka, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku, pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US.V/2-436/1/2003) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki, stwierdza, iż udzielona informacja wymaga zmiany w następujący sposób:

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.

Czynność polegająca na udzieleniu pracownikowi pożyczki z własnych środków finansowych, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 65.22 "usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym", stanowi usługę w rozumieniu art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), sprzedaż której, na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Skoro zatem czynność udzielenia pożyczki spełnia warunki, by sklasyfikować ją jako usługę finansową zwolnioną od podatku od towarów i usług, to istnieją podstawy do wyłączenia zawartej umowy z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.