Jaka jest możliwość zaliczenia wierzytelności przysługującej Spółce z tytułu nie zapłaconej faktury przez zagranicznego kontrahenta do wierzytelności nieściągalnych, a w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: II-2/423/59/GP/25/04

Hasła tematyczne: wierzytelności nieściągalne, nieściągalność, koszty uzyskania przychodów, dokumentowanie

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 24 lutego 2004 r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2.

Aby wierzytelność odpisana jako nieściągalna mogła stanowić koszty uzyskania przychodów powinna więc być uprzednio zarachowana jako przychody należne i nieściągalność jej powinna być udokumentowana np. stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 3 protokółem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności protokółem, bez względu na to czy wierzytelność należna jest od rezydenta czy nierezydenta, wymaga ustalenia przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem tej wierzytelności.

Wobec powyższego, jeżeli z protokółu, o którym mówi podatnik będzie wynikało, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty to stosownie do art. 16 ust. 1 pkt. 25 lit. a w związku z art. 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wierzytelności odpisane jako nieściągalne będą zaliczane do koszów uzyskania przychodów.