Czy wpłata w 2003 r. z tytułu wniesienia wkładu budowlanego upoważnia do skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej


Autor: Urząd Skarbowy w Dębicy

Sygnatura: PO.V/413-4/04

Hasła tematyczne: wkład do spółdzielni mieszkaniowej, prawo nabyte, wkład budowlany, nabycie prawa, wydatki mieszkaniowe

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 8.01.2004 r., uzupełnione do protokołu w dniu 20.01.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym:

Ustawą z dnia z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) została zlikwidowana tzw. duża ulga mieszkaniowa (w tym z tytułu wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej), z zachowaniem jedynie tzw. praw nabytych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 tejże ustawy, podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a – f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. m.in. z tytułu wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej) przysługuje prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od 1.01.2002 r. do 31.12.2004 r.

Z przedstawionych przez pana dokumentów i oświadczenia do protokołu wynika, że nie nabył pan prawa do ulgi z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ nie poniósł pan wydatków na ten cel przed dniem 1.01.2002. Poniesiony przez pana wydatek w 2003 r. nie upoważnia pana do zastosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego nie potwierdza pana stanowiska w niniejszej sprawie, gdyż ponosząc wydatek na wpłatę wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej w 2003 r. (co jest warunkiem zawarcia umowy o przekształcenie prawa do lokalu) nie nabywa pan prawa do ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.