Czy można odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego wykonanie nietypowej zabudowy kuchni będącej jednocześnie ścianką działową


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-1/415/25/04

Hasła tematyczne: ulga mieszkaniowa, modernizacja, remonty, cele mieszkaniowe

Kategoria:

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 23.02.2004 r. w sprawie prawa do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków z tytułu wykonania trwałej całkowicie nietypowej zabudowy kuchni będącej jednocześnie ścianką działową w lokalu mieszkalnym – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne nie przewidują zmniejszenia podatku dochodowego przy tego rodzaju wydatkach i błędne jest Pana stanowisko, że będzie Pan mógł skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu, przewidzianej na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Z przepisu tego wynika, że jeżeli podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, m.in. na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, to przysługuje mu prawo do zmniejszenia podatku dochodowego.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego został zawarty w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. Nr 156, poz. 788).
W ust. 1 tego wykazu wymieniono następujące roboty:
"Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:
1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
2) podłóg i posadzek,
3) okien, świetlików i drzwi,
4) powłok malarskich i tapet,
5) elementów kowalsko-ślusarskich,
6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
7) pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników)."

W świetle cytowanego przepisu wydatki na wykonanie trwałej zabudowy kuchni, czyli na wykonanie i trwałe zamontowanie szafek kuchennych, nie mogą być zaliczone do tych wydatków, których poniesienie pozwala na zmniejszenie podatku dochodowego, z wyjątkiem wyodrębnionych i udokumentowanych fakturą VAT wydatków na obudowę zlewozmywaka(ów).
Nie można bowiem utożsamiać wykonania w lokalu mieszkalnym kompleksu szafek kuchennych z wykonaniem ścianki działowej – nawet jeżeli pewne elementy tych szafek spełniają dodatkowo funkcję ścianki działowej.

W związku z powyższym nie może Pan skorzystać z ulgi mieszkaniowej (remontowo-modernizacyjnej) przy tego rodzaju wydatkach, które nie zostały określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.