Czy równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wypłacany pracownikom należącym do personelu lotniczego podlega opodatkowaniu


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Sygnatura: II US I PB-415/1/04

Hasła tematyczne: świadczenia na rzecz pracowników, ekwiwalent pieniężny

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, odpowiadając na pytanie: czy równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wypłacany pracownikom należącym do personelu lotniczego podlega opodatkowaniu, uprzejmie informuje:

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Zatem stanowisko zajęte w powyższej sprawie nie jest prawidłowe, gdyż zwolnieniu podlega tylko wartość talonów, bonów, kuponów uprawniających do otrzymania posiłków, które pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć na podstawie przepisów bhp, natomiast ze zwolnienia takiego nie mogą korzystać równoważniki pieniężne wypłacane pracownikom w zamian za wyżywienie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.09.2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 ze zm.).