Czy opłata za korzystanie z łącza internetowego jako jedna z pozycji faktury za usługi telefoniczne może być uznana za fakturę na zakup wydawnictw fachowych uprawniający do odliczenia tego wydatku od podatku dochodowego


Autor: Urząd Skarbowy w Dębicy

Sygnatura: PO.V/413-5/04

Hasła tematyczne: przyłączenie do sieci, usługi teleinformatyczne, internet

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 30.01.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 – 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

Wykaz rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego ogłoszony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.12.2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 155, poz. 1812). Wykaz ten nie upoważnia do odliczenia kosztów korzystania z połączeń do sieci teleinternetowej (pozycja z faktury VAT wystawionej przez Telekomunikację Polską S.A.). Błędną jest interpretacja rozszerzająca, że koszt eksploatacji łącza internetowego jest tożsama z zakupem wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą, co nie znaczy, że pan korzystając z łącza internetowego nie korzysta z wydawnictw. Nie można jednak przyjąć, że zakupuje pan wydawnictwa.

Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego nie potwierdza pana stanowiska w niniejszej sprawie, gdyż opłata za korzystanie z łącza internetowego jako jedna z pozycji faktury za usługi telefoniczne nie może być uznana za fakturę na zakup wydawnictw fachowych uprawniający pana do odliczenia tego wydatku od podatku dochodowego, gdyż faktycznie nie dysponuje pan fakturą na zakup wydawnictw fachowych a korzystając z internetu nie zakupił pan wydawnictw fachowych.