Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Sygnatura: II US I PB-415/6/04

Hasła tematyczne: podział majątku, spółdzielnie, obowiązek płatnika, likwidacja, członkowie, udział w zyskach osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, odpowiadając na pytanie: czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy, uprzejmie informuje:

Od przychodu uzyskanego przez członka spółdzielni w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielni (w postaci udziałów w spółce z o.o.) spółdzielnia jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Wynika to z faktu zaliczenia przez ustawodawcę wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółdzielni do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Spółdzielnia w likwidacji kwoty zryczałtowanego podatku pobranego – zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od przychodów uzyskanych przez członków w wyniku podziału jej majątku powinna przekazać do 20-go dnia następnego miesiąca do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby wraz ze zbiorczą deklaracją PIT-8A.