Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego art. przemysłowymi rozpocząłem w dniu 11.12.2001 r. i z tym dniem zrezygnowałem ze zwolnienia od podatku VAT. Obecnie chciałbym skorzystać ze zwolnienia. Nie wiem czy na podstawi


Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-2-443/5/04

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria:

Na podstawie art. 14 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 07.01.2004 r (data wpływu do urzędu 08.01.2004 r) – dotyczącego interpretacji art. 14 ust. 7a ustawy o VAT wobec rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, tut. Organ podatkowy informuje; że w przedstawionym stanie faktycznym nie przysługuje Panu prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT w 2004 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust 7a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt. 1.

Z posiadanych przez tut. Organ informacji wynika, że rezygnacja ze zwolnienia nastąpiła w grudniu 2001 r. Stąd w świetle obowiązujących obecnie przepisów ponowne skorzystanie ze zwolnienia byłoby możliwe od stycznia 2005 r. Warunkiem skorzystania z tego prawa będzie nie przekroczenie w poprzednim roku podatkowym obrotów wynikających z art. 14 ust. 1 pkt. 1 oraz nie wystąpienie przypadków wymienionych w art. 14 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. ( Dz.U. nr 11, poz.50 z późn. zm.).

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że obecnie trwają prace związane z uchwaleniem nowej ustawy o podatku VAT, która ma obowiązywać od maja 2004 r.