Podatnik, korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art. 14 ust. 6 ustawy o podatku VAT, w związku z przekroczeniem kwoty obrotu 20 tys. zł rozpoczął ewidencję obrotu za pomocą kasy rejestrującej. W dniu fiskalizacji w wyni


Autor: Urząd Skarbowy w Świdnicy

Sygnatura: PP-443/106/2003

Hasła tematyczne: kasa rejestrująca, zwolnienia z podatku od towarów i usług, paragony, odpowiedzialność za fakturę, stawki podatku

Kategoria:

Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej i wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrującej, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), w pamięci kasy rejestrującej musi być zapisany sposób przyporządkowania właściwej stawki podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów i usług oraz wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, łączna kwota podatku i łączna wartość sprzedaży z podatkiem (brutto).

Zatem przyporządkowanie przez pomyłkę do nazwy towaru niewłaściwej stawki VAT w miejsce zwolnienia, a także zapisanie w pamięci fiskalnej wartości sprzedaży według niewłaściwych stawek podatkowych oznacza, iż ewidencja w postaci kasy rejestrująca była prowadzona przez Podatnika niezgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o podatku VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

Jak wynika z powyższego obowiązek zapłaty wykazanego podatku dotyczy tylko tych przypadków, w których kwota podatku wykazana została na fakturze.

Zatem w przypadku wystawienia innego dokumentu niż faktura np. paragonu, w którym wykazano kwotę podatku należnego mimo, że sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, wystawca paragonu nie ma obowiązku zapłaty wykazanej kwoty podatku.