Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane wynagrodzenia w ramach realizacji programu edukacyjnego finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD1C/415-1/04

Hasła tematyczne: pomoc zagraniczna, pomoc bezzwrotna

Kategoria:

Dotyczy: podatku dochodowego od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.12.2003 r.) Znak ZS2/64/2003/2004, w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych wynagrodzeń w ramach realizacji programu edukacyjnego finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2003 r. brzmieniu art. 21 ust. 1, pkt 46, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. Jed. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli:
– pochodzących rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
– podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy, zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Od 01.01.2004 r. dodatkowo zaznaczono w w/w przepisie, iż wyłącznie to obowiązuje "bez względu na rodzaj umowy" art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr. 202).