Montaż okien przez ich producenta podlega opodatkowaniu 7% stawką VAT


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-650A/07/MM

Hasła tematyczne: obniżenie stawki podatku, producenci, stawki podatku, stolarka okienna, usługi, usługi montażowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Dostawa towarów i świadczenie usług –> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 27 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług budowlanych (montaż okien własnej produkcji) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, gdy oddzielnie zostanie wykazana na fakturze dostawa stolarki budowlanej, a oddzielnie usługa jej montażu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2007 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług budowlanych (montaż okien własnej produkcji) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, gdy oddzielnie zostanie wykazana na fakturze dostawa stolarki budowlanej, a oddzielnie usługa jej montażu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest producentem okien, drzwi i innych elementów stolarki budowlanej. Towary te będą dostarczane do odbiorcy w ramach usługi budowlano-montażowej polegającej na wymianie okien i drzwi w obiektach istniejących (demontaż i montaż) lub wstawieniu okien, drzwi i fasad do obiektów nowych w budowie. Jednostka prowadzi i będzie prowadziła księgi rachunkowe i ewidencję ilościowo-wartościową poszczególnych wyrobów gotowych: głównie drzwi i okien wg określonych parametrów. Każdorazowo umowa ze zleceniodawcą (odbiorcą) będzie podpisywana na usługę całościową łącznie z użytymi materiałami wyprodukowanymi we własnym zakresie (okna i drzwi) – w cenie usługi budowlanej będą zawarte koszty użytych materiałów, w tym wartość stolarki budowlanej wyprodukowanej przez Jednostkę. Spółka planuje dokonywać montażu stolarki budowlanej, której jest producentem, również w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Jednostka będzie wystawiała faktury VAT, które jednocześnie będą stanowić podstawę do dokonania rozchodu wyrobów w ewidencji magazynowej (program komputerowy). W związku z tym na fakturze wyszczególniona będzie ilość, cena i wartość poszczególnych wyrobów i odrębnie wartość montażu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usługi budowlanej w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym w przypadku, gdy na fakturze będą wyszczególnione rodzaje i ilość stolarki budowlanej oraz montaż, a umowa będzie sporządzona na usługę budowlaną kompleksową…

Zdaniem Jednostki, wyrażonym w piśmie z dnia 7 grudnia 2007 r., wyszczególnienie na fakturze zużytej do montażu stolarki budowlanej producenta i odrębnie wartości montażu wynika z przyjętego przez Spółkę technicznego rozwiązania. W związku z tym, przy takim dokumentowaniu przedmiotowych transakcji, istnieje prawo do stosowania stawki 7% podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy – rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, według zapisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast pojęcie świadczenia usług zostało określone w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy – wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. I tak, stosownie do zapisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.), wydanego na podstawie dyspozycji art. 41 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku wymienioną w ust. 41 ust. 1 ustawy, obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W poz. 19 tego załącznika – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. – wymieniono montaż okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach, o których mowa art. 2 pkt 12 ustawy lub ich częściach, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także w obiektach sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie w budynkach instytucji 11 ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z zapisem art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Pojęcie budownictwa społecznego ustawodawca zdefiniował w art. 41 ust. 12a powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według zapisu ust. 12b wskazanego artykułu, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Spółka wskazuje, iż umowy zawarte ze zleceniodawcą przewidują całościową wycenę usługi montażu stolarki, natomiast na wystawianych faktur wyszczególniana będzie ilość, cena i wartość poszczególnych wyrobów i odrębnie wartość montażu. Przedmiotowe usługi będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy montaż stolarki (okien i drzwi) będzie wykonywany przez producenta w obiektach (ich częściach), o których mowa w poz. 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (przy uwzględnieniu wyłączeń zawartych w tym zapisie), a cena usługi będzie obejmowała m.in. wartość zużytych materiałów, brak jest podstaw do opodatkowania odrębnymi stawkami poszczególnych elementów składających się na realizację warunków umowy zawartej pomiędzy Jednostką, a kontrahentem, tzn. dostawę stolarki budowlanej oraz jej montaż, gdyż na podstawie § 5 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia montaż okien i drzwi przez producenta tych towarów opodatkowany jest 7% stawką podatku od towarów i usług, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, czy sama usługa montażu jest wykonywana przez Jednostkę, czy też podwykonawcę, ale w jej imieniu.

Na marginesie należy wskazać, iż faktura dokumentująca dokonanie sprzedaży powinna zawierać nazwy towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży <§ 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)>, a nie dane wynikające z przyjętych przez firmę technicznych rozwiązań.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.