– dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne)


Autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

Sygnatura: PDF/E/005-1-90/04

Hasła tematyczne: dokształcanie, doskonalenie zawodowe, odliczenia od podatku

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie z dnia 08.04.2004r. Nr US/PD/415-5/2004, zmieniam udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Z treści pisma Pani Grażyny W. wynika, że zapytanie dotyczy możliwości skorzystania przez Podatniczkę z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne).
Strona podała, że ukończyła 35 rok życia, jest osobą bezrobotną, jednakże uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 1.992,80 zł.

Zdaniem Pani Grażyny W. niniejszy wydatek podlega odliczeniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. Natomiast zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) cyt. ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% poniesionych wydatków na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280 zl, tj. 433,20 zł.

Stosownie do treści art. 27a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy odliczenia stosuje się, jeżeli wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Natomiast w myśl art. 27a ust. 8 powołanej wcześniej ustawy, za wydatki, o których mowa w ust 1 pkt 2 lit. b), podlegające odliczeniu, uważa się wydatki z tytułu:

  • pkt 1 – dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
  • pkt 2 – poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,
  • pkt 3 – nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Przepisy określające naukę prowadzoną w formach szkolnych i pozaszkolnych to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z póżn. zm.)

Wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, o czym stanowi art. 27a ust 9 ustawy podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podatku, na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c), tj. jako wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, podkreśla, że z powołanych powyżej przepisów nie wynika, aby warunkiem umożliwiającym skorzystanie z przedmiotowej ulgi było osiąganie przez Podatnika określonych przychodów, tj. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy.

Zatem należy podzielić Pani stanowisko, iż w 2003 roku nabyła Pani prawo do ulgi z tytułu poniesienia wydatków na odpłatne dokształcanie (opłata czesnego) w wysokości 19% wydatków, ale nie więcej niż 433,20 zł. Stosownie do wyżej przytoczonych przepisów zauważa się, iż ulga ta pomniejsza podatek dochodowy za 2003 rok.

Natomiast z Pani pisma, wynika, że dochód za 2003 r. wyniósł tylko 1.992,80 zł, a zatem jest to dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. Stąd, pomimo złożenia zeznania PIT-37 nie może Pani skorzystać z przedmiotowej ulgi, ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono minimum wolne od podatku w kwocie za 2003 r. – 2.789,89 zł (#8776; 2.790 zł), czyli w Pani przypadku cały dochód jest wolny od opodatkowania co oznacza, że nie występuje podatek do zapłaty. Tym samym nie ma od czego odliczyć ulgi z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, ponieważ jest to ulga, którą odlicza się właśnie od podatku.

Wobec powyższego przedstawione w piśmie z dnia 08.04. 2004 r. Nr US/PD/415-5/2004 stanowisko przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie należy uznać za nieprawidłowe.