Grupa producencka wprowadziła nową strukturę współpracy w zakresie produkcji materiałów budowlanych. W ramach nowej struktury podatnik zleca podmiotom powiązanym produkcję wyrobów oznaczonych znakami towarowymi i w oparciu o technologie własne.


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: II/415-11/04/AE

Hasła tematyczne: cena transakcyjna, szacowanie dochodu, metody szacowania, cena rynkowa

Kategoria:

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łodź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 05.07.2004 r. dotyczącej przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W stanie faktycznym przedstawionym w przedmiotowym piśmie dotyczącym ustalania przez Pana cen w obrocie z producentami w ramach grupy producenckiej tut. organ podatkowy nie może udzielić wiążącej odpowiedzi. Problem szczegółowy przedstawiony w Pana piśmie to jest:

  • czy metoda rozsądnej marży ( "koszt plus" ) jest prawidłowa dla opisanej struktury?
  • czy podstawa kosztowa opisana w piśmie pozwala spełnić założenia metody rozsądnej marży?
  • czy zryczałtowany narzut na kosztach spełnia wymogi, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie cen transferowych?
  • czy zakres narzutu zysku od 15% do 27 % i docelowy poziom 21 % spełnia kryterium rynkowe?
  • czy przyjęcie tych samych zasad ustalania ceny dla usługi produkcyjnej jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowy?


  • Mógłby być rozstrzygnięty dopiero w decyzji wymiarowej wydanej po przeprowadzeniu kontroli podatkowej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przepisy art. 25 ww. ustawy określają przypadki, w których organ podatkowy winien dokonać oszacowania podstawy opodatkowania, a jedną z metod oszacowania wymienioną w art. 25 ust. 2 jest metoda rozsądnej marży. Również powołane przez Pana przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. Nr 128, poz. 833 ) dotyczą metod i sposobów określania przez te organy dochodów podatników w drodze oszacowania.

Wymienione powyżej przepisy miałyby zastosowanie gdyby w wyniku powiązań pomiędzy Spółką a producentami zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywał dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż nie jest uprawniony do wyrażania opinii na temat analiz ekonomicznych opracowanych przez niezależne podmioty.